CLASS TEST RESULT | Polity test result | Carnot Classes | civil enggS.No
Name
Marks
1
Aarti
87.5
2
Ankit Negi
73.5
3
Priyanka Mathpal
64.75
4
Sumer Gupta
60.5
5
Kush Kant
53
6
Vinit Kumar
47
7
Ankit Yadav
43.5
8
Gopal Singh Chauhan
40.5
9
Vishal Sharma
36.5
10
Gaurav
34.75
11
Manisha
34.5
12
Abhay kumar
33.25
13
Rohan Kumar Ninaniya
32
14
Raj Kumar
31
15
Shivam Solanki
30.5
16
Shivam Srivastava
30.5
17
Rahul Singh
18.5
18
Atul Kumar
17.5

Contact Us

Quick Enquiry Form